Udskriv denne side

Vedtægter for Køge Lokalforening

 

 

 

 

 

VEDTÆGT

 

 

for Diabetesforeningens Lokalforening

 

 

i Køge Kommune

 

 

 

 

 

 

§ 1       Foreningens navn er Diabetesforeningens Lokalforening i Køge Kommune.

             Foreningens hjemsted er Køge Kommune.

 

§ 2       Lokalforeningen består af de medlemmer af Diabetesforeningen, der har folkeregisteradresse/registreret hjemsted i kommunen. Lokalforeningens bestyrelse kan meddele dispensation til medlemskab af Lokalforeningen, uanset i hvilken kommune medlemmet har folkeregisteradresse/registreret hjemsted. Ingen kan dog opnå medlemskab i mere end 1 Lokalforening. Enhver dispensation skal skriftligt meddeles Diabetesforeningens Hovedbestyrelse.

           

§ 3       Lokalforeningens formål og opgave er at virke til gavn for diabetikere og pårørende i kommunen i henhold til formålsbestemmelsen i diabetesforeningens vedtægter. Lokalforeningen skal virke for at sikre størst mulig aktiv opbakning til foreningens arbejde, for herigennem at få ressourcemæssige muligheder for at løse følgende opgaver med bistand fra sekretariatet,

* Foredrag, arrangementer og aktiviteter for diabetikere, pårørende og andre interesserede.
* Skabelse af rammer for personlig kontakt og netværksdannelse.
* Sikre gennemførelse af indsamlinger, herunder Sukkersyge Børns Dag.
* Administration af økonomiske midler jævnfør regnskabsreglerne i diabetesforeningen.
* Samarbejde med rådgivende repræsentanter.
* Deltagelse i andre opgaveløsninger i tilknytning til kommunale sundhedstilbud ud fra den politik, som er gældende i foreningen for sådant arbejde.

Lokalforeningens arrangementer er åbne for alle.

 Lokalforeningen refererer til Diabetesforeningens Hovedbestyrelse.

 

§ 4       Ordinær generalforsamling i Lokalforeningen afholdes i 1. kvartal i hvert kalenderår.

  Ordinære generalforsamlinger indvarsles af Lokalforeningens bestyrelse med mindst 14 dages varsel ved annoncering på Diabetesforeningens hjemmeside og i et af Diabetesforeningens trykte medier.

 

§ 5       Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

           

1)             Bestyrelsens beretning om Lokalforeningens virke i det forgangne år.

2)             Fremlæggelse af regnskab.

3)             Behandling af indkomne forslag, der skriftligt er tilgået Lokalforeningens bestyrelse senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

4)             Valg af bestyrelse.

5)             Eventuelt.

 

§ 6       Alle generalforsamlingsbeslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.

 

§ 7       Senest 14 dage efter generalforsamlingens afholdelse indsendes et af formanden behørigt påtegnet beslutningsreferat fra generalforsamlingen til Diabetesforeningens Sekretariat.

        
§8       Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når Lokalforeningens bestyrelse beslutter det, eller
           ønsker at nedlægge hvervet.


§9       Ekstraordinære generalforsamlinger indvarsles af Lokalforeningens bestyrelse i overensstem-
            melse med § 4 ovenfor.

 

§10     Lokalforeningen ledes af en bestyrelse bestående af mindst 3 medlemmer, der vælges blandt  
           Diabetesforeningens medlemmer.

 Intet medlem af Diabetesforeningen kan på samme tid være medlem af bestyrelsen i mere end 1 Lokalforening, 1 Børnefamiliegruppe og 1 Ungegruppe.

 

 Lokalforeningens bestyrelse refererer til Diabetesforeningens Hovedbestyrelse.

 

 Lokalforeningen tegnes udadtil af bestyrelsens formand i forening med 1 medlem af bestyrelsen.

 

§ 10     Det skal tilstræbes, at bestyrelsen for Lokalforeningen enten besidder eller vil arbejde for at opnå de for Lokalforeningen nødvendige kompetencer til brug for opfyldelsen af Lokalforeningens formål, jfr. § 3.

 

§ 11     Bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode af 2 år, og således at mindst 2 af bestyrelsens medlemmer hvert år er på valg. Bestyrelsessuppleanterne vælges for en periode af 1 år. Genvalg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter kan finde sted.

  Såfremt bestyrelsen består af 3 medlemmer er 1 af medlemmerne på valg i lige år, mens to af medlemmerne er på valg i ulige år.

 

§ 12     Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingens afholdelse med en formand og en kasserer, der ikke må høre til samme husstand. Ved stemmelighed i forbindelse med bestyrelsens konstituering fordeles posterne ved lodtrækning.

         

§ 13     Til fremlæggelse og godkendelse på et bestyrelsesmøde udarbejder Lokalforeningens bestyrelse i overensstemmelse med de af Diabetesforeningens Hovedbestyrelse til enhver tid udstukne retningslinjer et regnskab. Regnskabsåret følger kalenderåret. Det godkendte regnskab indsendes til Diabetesforeningens Sekretariatet hvert år senest den 1. marts.

 

§ 14     Beslutninger på bestyrelsesmøder træffes ved simpelt stemmeflertal, idet formandens stemme er afgørende i tilfælde af stemmelighed. Hvert medlem af bestyrelsen har 1 stemme. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen (1/2) af medlemmerne er til stede.

 Det tilstræbes, at bestyrelsen i Lokalforeningen vælger en kommunal rådgivende repræsentant.

 

§ 15     Diabetesforeningens Hovedbestyrelse fastsætter nærmere retningsliner for kommunale rådgivende repræsentanter.

§ 16      Ændring af Lokalforeningens vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når ændringsforslaget på behørig vis har været optaget på dagsordenen, og når mindst 2/3 af de tilstedeværende og stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget.

 Lokalforeningens vedtægter må ikke stride imod den af Hovedbestyrelsen fastsatte ”Standardvedtægt for Lokalforeninger i Diabetesforeningen”.

  Lokalforeningens vedtægter sendes til Diabetesforeningens Hovedbestyrelse til orientering.

 § 17     I tilfælde af Lokalforeningens opløsning reserveres eventuelle aktiver i indtil 1 år med henblik på, at undersøge muligheden for at oprette en ny lokalforening. Herefter tilfalder aktiverne Diabetesforeningen.

 § 18     Således vedtaget på generalforsamling i Køge Lokalforening d. 28. februar 2011